Izolo sokuze lifane
Nengomso izolo oku
Ubuchulumancile
Undithembisa ngezulu
Nomhlaba izolo oku
ubusithi kum qhawekazi
Izolo oku ubusithi
Wakundijonga uthi
Kugartyiwe uyatshata

Bendiyi nto yanke kuwe
Bendiyi mali kumahlwempu
Bendi-bubusi kwiinyosi
Ndilicuba kubatshayi
Ndiyikonzo kumakholwa
Ndibutywala kumanxanwa

Konke oku ibe libali
Kumbhali kube sisimo
Sezulu entshonakoloni
Ujike walibala kwangelo
ngomso ubujonge kulo
Ujike wonga ubume
Eludankeni

Lonko Uyakwazi ukucebi
Gushu boya lonto
Ulibetha ngoyaba Ulwimi
Oko dyakalashe