Senzeni ezweni lakithi?
Soneni kulomhlaba ohlabayo esiphila kuwo?
Kukhihlwa esikaNandi isililo madoda konakelephi?

Sibulawa siyizimbali zesizwe kutheni?
Sihlukunyezwa ngobani?
Sidlwengulwa abavikeli besizwe.
Unembeza ushonephi?
Inhlonipho, uthando selaphenduka iphunga lomzolo wena owezwa iguzu lephara

Isililo esiqhuma mihla namalanga ngenxa yemiphefumulo engenacala
Igazi libhobhoza umzuzu nomzuzu, konakelephi na?
Izandla zigcwele igazi ebantwini besilisa kuhle komfula iNcome.
Isihluku esingaka sivelaphi?
Kuthini kuwe uma esecela intethelelo ukuba ungambulali?
Kuthini kuwe uma ngabe usumhlahlela njengesilwane?

Uzizwa unjani usububuka izicubu zomzimba zomufi sezihlukene?
Kuthini kuwe uma usumbulele?
Uthini ngomphefumulo wokugcina ophumele ezandleni zakho?
Uzizwa kanjani uma ngabe esepheqa amehlo okokugcina okusho ukuthi akasekho uthule du?
Ngithe usethule du!
Sekusele umzimba kuphela akasayikuphinde anyakaze
Akusayikuphinde uzwe iphunga nokuhleka kwakhe

Angeke asavuka
Useyothwala umhlabathi ngesifuba
Useyokuba ukudla kwezintuthwane
Ngenxa yesenzo sombulali
Uzwelo senaluphosa emifuleni ladliwa zingwenya

Sidinga amadoda angempela
Sidinga amadoda aqotho