Kuthi mandikubonge mzi ndini kamfundo.
Kuthi mandikubonge khaya ndini
Lezifundiswa. Hayisuka kuthi mandikuthuke
mzi ndini omigangatho iphakamileyo,
Omasango mahle okweJerusalema engcwele.

Bathi oongantweni uyavilapha ngasezifundweni.
Zezithi iintswela mbeko zona. Wena ugalela
Kancinci ngasembekweni nasengqeqeshweni.
Ndithini na ke mna ukuhlomla kwezizinto?

Xa nditlitliba ngaphakathi kum zizinto
ezivuthiweyo zodwa ngawe. Ekuthi
Mandiziphake xa kunamhlanje kutye
Wonk’ ubani. Bazan’ iindlebe ke ndinithele
Thsuphe ngesisikolo.

Sifike thina benxiba ezompahla zimibala
Mibini qha. Zinalo mbhalo, ubhalwe
Kakhulu kwicala langasentliziyweni.
Ngezantsi kwawo kukho othi,
“THE SKY IS THE LIMIT”.
Sangena nathi nje ngezigulane
Esibhedlela.

Sabuzwa siyakufuna n’ ukuphila.
Ngenene savuma sanqwala
Nathi ke sanxitywa loomibala
Mihle kanobomi. Sanxiba kuba
Sifun’ ukuphila.

Njengabantu ababetyiwa sisigulo sokungazi.
Sinxanel’ ulwazi. Sahlala kwezozakhiwo
Sanyamezela. Abanye bashiya ngelithi
Ababoni nzuzo.

Ngenene ekunyamezeleni ukhon’ umvuzo.
Sasela kulomayeza sanyamezela nakrakra.
Saginya kwezopilisi, nezingehli kamnandi
Sasifun’ ingqondo, sifun’ ulwazi.
Sifun’ ubugqi bengqondo
Size sibusebenzise xa kunamhlanje.

Imigam’ emide besiyibetha ngezikatshiwo.
Kodwa ibincam’ ibemifutshane.
Sinxanelw’ elobisi lwemfundo.
Eliphuma kulomibele yakhw’ ibhonxileyo.
Amalanga neemvulaSele siziqhelile.

Ziqala kuthi zibuye ziphelele kwakuthi.
Nabakonyelisayo namhlanje asibananzeli
Ntweni. Kuba siyazi kukhulu, kwaye
Kuninzi abangakwaziyo ngawe.

Thina sazi wena nenzala yakho.
Lichumil’ ilizwe yinzala yakho.
Lityebil’ ilizwe yinzala yakho.
Mandikuxolele ke qhawe lam ndikuyeke.

Kodwa akuvumi ndingekatsho
Uzele inkcuba-buchopho nezazi.
Ngendiqhubekeka ke, nto nje sendithethe
Ndophela. Amade ngawetyala sizwe
Sakuthi. Mandikuthuke ke ndikhahlela
Ndisithi, “Ah! PER ADUA AD ASTRA”.

Bendithi ndiyayeka, hayi akuvumi
Mandithule. Kuthi mandibhomboloze
Ndenze isimbonono. Ndixelis’ imbongi
Itshiswa yinto ngaphakathi, ifun ukubhodla.
Nam ke kuthi mandenjenjalo. Ndibonis’
Indim’ oyidlalileyo ebomini bam.

Yatsho yaphuhla kum nentsingiselo
Yalombhalo. “THE SKY IS THE LIMIT” imisebenzi yakho
Iyabonakala. Ndithi ntinga ntaka ndini,
Wenjenjalo nakwabo basezayo.
Ntinga ke ubheke emajukujukwini.
Inene uyakunqandwa sisibhakabhaka.
Mandikuyeke ke ndikwehle mzi wamabanga
Aphakamileyo waseDesmond Mpilo Tutu.
Ngcingcilililili……………!