Ukuba ukubetha kweyam intliziyo
Xa ndijonge oko kukhazimla kwalomehlo
Bekungenisa isenti kule pokotho;
Inene ngendinguye usozoqoqosho,
Ngendililo idobo lomnotho
Kwi Silivere ngendilityholo
Kanti kwiGolide ndizingcongolo

Andililo iciko kodwa uthando ndinalo
Olude okweendonga zeJeriko.
Ungoyiki alizudilika, ndenza umzekelo.
Uze undithembe andililo ibobo
Ndikubona sendilele, ulelam ithongo

Ndatsho kwantlandlolo ukuba ngawe ndinenjongo
Ndanga ndinemibono kakade kuzala emithiyo
Engazaliyo ibizwa idlolo

Ze sizigcine izithembiso de sigobe imiqolo
Oku kwexhegokazi lisikha imifuno
Siwanonophele amasiko okwegqirha likhanda imbokodo

Olu thando masilugcine de siye kwelizayo
Kaloku alusiso isono phambi kukaThixo
Nto nje luzintsikelelo esizinikwa rhoqo
Ubusuku nemini oku konomathotholo

Andingethi zingcebiso,
Andingethi ngumyalezo
Ndingathi esi sisikhumbuzo phantsi kwezifungo.