Sawubona ntokaz’ enhle
Ngibingelela ngenkul’ intokozo ngithokozisw’ ukukubona
Phela selokhu kusile ngiyaqal’ ukubona ubuhl’ obunjena
Yazi budid’ umqondo

Nkosazane ngisehlane ngiyadunguza ngicel’ ungikhiphe
Ngisogwadul’ izwe lothando ngicel’ ungihlenge
Uma ungangivumeli ngiyobayobe ngidonsana naleli kameli losizi lothando
Ungavumi lembenge ngiyikhothe yomile
Ngicel’ uthathe inkezo yothand’ ungiphuzise

Nkosazane sengihamb’ amagquma namathafa ngifunana nothando
Uyazi nabanewenu sebengazi njenge zinkomo zikayihl’ omkhulu azithol’ epulazini kuBason
Ngicel’ ungiphumuze kulo mthwalo

Muntuza mangingaze ngifele ngaphakathi njengo msakazo
Kungcon’ ungilaphe ngithol’ ukuphila
Angish’ ukuthi ungumhlengikazi
Inkinga kuwe kunokuphila

Uyazi uma ngikuthinta ngizwa kuzwakala ngaphakathi kimi
Laph’ okwaphuma khon’ ubambo lwami
Okusobal’ ukuthi uwen’ ubambo lwami
Uyaz’ uma umamatheka sekuvel’ uthotho lwamazinyo
Ngivele ngiphelelw’ amandla
Ngigcina sengizizwa ngikhulum’ izilimi
Ngizicabange sengizishaya zonk’ ezakithi
Nezimbangi zami sezinginxaphela zingisho ngamagama

Nkosazane ngiqome ngivele ngiphelele
Ngiphelelise mama ngibe yindod’ emadodeni
Ngiphelelis’ ungiphe ucu lwesethembiso
Ngikhele kolugwansil’ ubisi lothando
Uyabona lolu thand’ olwedayimane ngiyazisa
Abalubukela kude bayalufis’ ukuluthola
Ngicel’ uvume luwele kwezakh’ izandla ngiqome
Nkosazane ngicel’ ube ngowami
Les’ isikhathi esihle sokukwenz’ owami