Kufa ulixumbululu lexaxavithi lexelegu.
Uyingxwelerhile imiphefuml’ engenatyala.
Kwakhala isibham kwanuka irhuluwa.
Wampompoza umthomb’ obomvu.
Lahlanz’ selwa kuluntu lwakuthi.

Savakala isithonga okwezulu lisezisa.
Kwanga kukrazuka ikhuselo.
Satsho kwaxuxuzela amazanzi esisu.
Yaxhuma inimba koonozala.
Nasi isihelegu!
Nanku umhlola!

Kufa ulixelegu
Kuse lusizi nongxunguphalo
kumaxhoba.
Ugrumbe inxeba elinzulu.
Yagcwala inqwelo yenkedama nabahlolokazi.

Kufa ungumphixanisi.
Abakwantsazana bajika balutshaba eluntwini.
Igazi labasebenzi mgodini,
Liyakhala entabeni yaseMarikana.

Sisithwakumbe sisihikahika
Sentsumantsumane engenakulityalwa.
Linxeba elingasoze liphole.
Liqunungene ngaphakathi.