Senza iimphoso, kutjho bonyana siyaphila.
Senza iimphoso, kutjho bonyana siyafunda.
Ukwenza iphoso akutjho bonyana kuphelile,
Kodwana uthoma ukufunda ongakwaziko.

Iye, iphoso yenziwa mumuntu.
Iphoso kuvuleka kwamehlo.
Iphoso kuqala ngamehlo ahlukileko.
Iphoso ukucabanga ngendlela ehlukileko.
Iphoso kutjhuguluka nokukhula komuntu.

Ukuwa kwakho kutjho ukuvuka wenze ngconywana.
Wena ubona umntwana atataya,
Lapho azama ukujama nokukhamba.
Lapho azama izinto ezihlukileko ngombana arhuluphele ukufunda.

Iye, ngaphandle kweemphoso akunanto esingayifunda.
Ngaphandle kweemphoso akunanto ethe tjha esingayenza.
Ngaphandle kweemphoso sidu du du.