Hooyhini na! hooyhini na! Mzi kaBawo!

Ndiboleken’indleb’uyatheth’udiz’amahlebo
Ngumdlumath’umqala ngumona
Isisu ngumpatsiya kungcola
Ingqond’isemsileni ngezenzo
Ubude ngumpityololo okoms’ebhek’entungo
Amehl’amloloz’okwenj’ebam’amaqanda
Ngamahlandenyuk’umzimb’upheth’ezakwamkhozi
Zizele de zagqabhuk’iimbambo ziindab’engezo zakho

Nyoka ndin’abant’ubaphixanisile
Nyoka ndin’imiz’uyiqhekezile
Sifo ndin’iilal’uzidyobhile
Sifo ndin’ilizw’ulimoshile
Silo ndin’izizw’uzisakazile
Silo ndin’ulutsh’ulugqibile

Abantu banxunguphele nguwe
Abafazi bamkile nguwe
Iintlanti zibhangile nguwe
Iintsapho ziphelile nguwe

Urhubuluze de wafika kundlu nkulu
Wabhijela de wavela ngentloko
Izangoma zibhulile zancama
Iinkozo zithandazile zancama
Amaxhwel’achelil’ancama
Amatol’alingil’ancama

Akhochiza lakho kusini
Iminyany’ifulathele kusini
Izibonda zahlulakele kuphicotha
Iinkosi zahlulakele kukucupha
Nabomthetho bohluleka kuphanda

Saf’isizwe sikaXhosa nguwe
Uyingcuk’eyombeth’ufele lwegusha
Ngonyathel’ungungcothoza
Amasiko siwenzil’akwaphilwa
Sifo ndin’uvelaphi na
Siyephi na ngob’isizwe sesethu

Igazi liyaphalala nguwe
Izililw’azipheli nguwe
Ugwaz’ekhay’ugwaze kwamakhelwane
Nyoka ndini sikwenzeni
Nyoka ndini sifudukelephi

Imfesane yakho yayaphi
Inimba yakho yayaphi
Usizi kuwe luphi
Uvelwano kuwe luphi
Ufefe kuwe luphi
Ubuntu kuwe buphi

Iilali ziyabongoza kuwe
Iinkosi ziyaguqa kuwe
Iikumkani ziyazithoba kuwe
Iizizwe ziyacenga kuwe
Uluntu lucel’uxolo kuwe
Shebelele! shebelele! yosele!