Khawuphum’ etshatshalazeni m-Afrika, uzigqatse
Utsal’ intamo uqinis’ intloko undiphendule.
Utsabis’ elolizwi udubul’ umbuzo ngempendulo.
Kuya kuze kubenini nah mzikaPhalo?
NgeNja ixukuxa,limathumbantaka?
Kusasa mhla oxelilanga?
Ndibuza kuwe mAfrika…

Bayakuze bakufumane nini nah ukuphumla ababhinqileyo?
Abalali behlayo nguwe Tata nguwe Mfana
Yhe mani! Ndithi nguwe Malume.
Bambambo zibhondebhode,
Ndithi wena buso bubhondebhonde,
Bugcwel’ amahlwili ngezenzo zakho mfana.

Ndibuza kuwe wena wakwaNtsasana.
Kuya kuze kubenini nah sinyamezele olulwamvila?
Kuya kuze kubenini nah mzikaPhalo?
Nditsho kuwe wena Mfundisi mbumbulu.
Kuya kuze kubenini sinqandana nawe?

Ndibiza wena mntu ongaziwayo…
Khawuphum’ etshatshalazeni mAfrika uzigqatse.
Utsal’ intamo uqinis’ intloko undiphendule.
Uthobe esosandla sigcwel’ ulwamvila sigcwel’ iintlungu.
Uyek’ iimbokodo zidabhate zidakase.

Bon’ izwelakho Nkosi.
Ubon’ abantwana bakho Thixo.
Ukhusel’ iintsana zakho Qamatha.
Nal’ ulwamvila lomntu ongumama luhlasela.
Thethelela Sonini nanini.