Akungowolwelwa wena,
Abanye bayaligxwagxwa icala elinawe.
Intliziyo iyakhululeka ngenxa yakho.

Bazamile ukujika-jika abaninzi,
Bekufanisa nayo yonke into engalunganga kulomhlaba
Kodwa ke uhlala unguNyani ngoba uyaziveza ekugqibeleni.

Wenza abazali boyike abantwana
Ngoba wonk’umzali akafuni ungabikho emntwaneni wakhe.