Nguye ke lo othandwa yintliziyo yam.
Xa ndinaye akuhambeki.
Akufika kum kuvuthuluka iingxaki zomhlaba buded’ubumnyama.

Ndithetha ngothandiweyo wam.

Yena ngumonwabisi womphefumlo wam.
Ubuhle bakhe bundibethisa ngovalo.
Lubhelukazi olumanz’andonga.
Utsho ngamazinyo aluthotho.

Ithobekile ke wethu intomb’omntu.
Itsho ngentetha emyoli.
Andisathethi ngesidima nokundiliseka kwayo.
Intle intombi ka nantsi yondele wena nditsho nasemilenzeni iphiwe.
Mhle sele ezengekhosi.

Lilanga liphuma.
Uncumo lwakhe lundiqinis’amadolo anengevane.
Kwakufika ububi kuphel’ithemba kum yena ufika abelithemba.

Lixhadi lam lomphefumlo.
intonga yam esekhosi.
Engekho ecaleni kwam akukho bomi kum.
Ludondolo nomsimelelo wam.
Impumelelo yam isemagxeni akhe.
Ixabiso lakhe lingaphezulu kwelegolide ecikidiweyo.

Izandla zakhe zizele yimfudumalo.
Ulithamba lendalo.
Akavuyiswa bububi.
Akafumaneki kwizixholoxholo nasekucukucezen’iindaba zasekuhlaleni.
Lowo ke ngothandiweyo wam.