Indenze ndangu ngantweni.
Ekuhlaleni ndingu Nontyintyi.
Ohamba echola intshwela.
Kuba kaloku lindongamele iphanga.

Utata Oko Wayebheke eGOli.
Esishiya siyi mibungu engento,
Esishiya kulentlupheko.
Indlala isibhexesha mihla namalanga.

Intliziyo ilihlwili,
Kuba kaloku linzulu inxeba entlizwiyeni.
Ndilala ngesingqala mihli namalanga.
Intlupheko iyanditshutshisa.

Ekuhlaleni sele ndiqashwa ngebhekile,
Kuba kaloku ndingutywaleni,
Ndizama kulibala ngengxaki endijongene nazo.