Yinxwaleko ne mpixano kumphefumlo womntu nesiqu sakhe.
Ingumc’uphucandiwe ncakasana nentlupheko
Ukundishiya komhlobo kulo mhlaba umagad’ahlabayo ngoLwesihlanu
Ndishiyeke ndihlupheka ndihlel’igqinga lokuphil’ekuhlaleni
Lomhlab’uyahlaba ndandingakholwa, ndakholwa mhla uhlaba nomhlobo wam
Washiy’intlungu
Kusithi ngoba msenge ibhokhwe izikutye
Bendisambuka ndisafunda kanti andilazanga elidlalayo kuye
Ibhabhathane ingqondweni, ndabe ndiphose umhlaba nge peki
Gximfi ndabetha emnweni.
Ngentsuku zentswela neembhandezelo bendikholosa ngawe
Undinika umkhomba ndlela ezindleleni zobom,
ngoku andikwazi nokuhluza amasi kwintloya
Kuba umhlobo undilahlekele. Kekhona igazi liyajiya kunamanzi
Kunamhla ndiyalila ndililela ngaphathi ndisithi
Qgabaqgaba ngokulahlekelwa nguwe mhlobo
Eneneni unomhlobo mhlobo
Ndishiyeke ndiyimfama efathula efusini ifathuza ifunisana nawe mhlobo
Ndathi ndakuyiva ngeempukane eziluhlaza ndiyintleleleka bendihleka bendihleba ndafunga
Ndathi ubomi bundijikele kanti linqanaba elitsha lobomi
Ndomelezwa ngamazwi kaBawo uhlanu esithi hamb’ngemi uThixo uyayaz’injongo yakhe ngawe