Umyezi wezinto zonk’ ezisemhlabeni.
Aph’ ibakala lokuqala lobuhle nobubi libunjwa khona.
Intliziyo!

Nto ndin’ eyakuz’ ibe neminqweno emibi
Ngethemba lokuba ayibonwa.
Nto ndini eyakuze ivume ukuzaliswa ngengqumbo nenzondo.
Intliziyo!

Wena uyakuze umnike umntu ibhongo neqhayiya elimkhokhelela ebumnyamen.
Wena uyakuze umbumbele umntu umfanekiso ombetshe-mbetshe, de akhuphe nemiphefumlo.
Intliziyo!

Wena wababulala abaninzi bafa behamba.
Wabagulisa abaninzi bengenasigulo.
Wabaphambanisa abaninzi bengaphambani.
Wen’ usebenzela ngaphakathi komntu kodw’ imiphumel’ ibonakal’ elubala.
Intliziyo!

Ngcongolo ndini ekuyakuze kuvuthuze umoya wobubi ilalele ngasebubini.
Kwakuvuthuza umoya wokuhle ilalele ngakwicala oya ngakulo.
Ntliziyo ndini umbaxa.
Intliziyo