Vityoo! Ikhwelo lityala!
Yinkcochoy’ekufuphi namazulu
Igcobil’ichulumancile ziintyatyambo
Izele yimith’enamagama
Amahlontl’amahlol’ imihlonyan’ilapha
Izangoma’amaxhwele ziyathontelana
Zizoxez’imith’eziyaziyo
Ndithetha ngentab’exotshomba

Iinkosi zemveli zinembali kuyo
Ndithetha ngooGcalek’ooRharhabe bakaPhalo
Zinkunzi zimbini buhlantini bunye
Entilin’emzini kaPhalo
Lo mzi ngumakhelwane womlamb’uMbhashe
Azigqub’esibayen’ esibayen’esinye ziyangquzulana
Urharhabe waziph’amathafa neqela lakhe
Bawel’umlambo benyuka le ntaba
Ndithetha ngamaTshaw’iinkosi zomthonyama

Bafikil’emathambeken’entaba
Bazinza bakha bahlala
Waqhawuk’ujing’abantwana bedlala
Lagalelek’utshaba luvela ngaseNtshona
Luxhobe lafohlela lufun’undikho
Amahlath’aphelile umzi karharhab’urhangqiwe
Umkhomb’ubhembesil’amalonc’amincile
Yasisi tshingitshan’ishwangusha lifikile
Yanguweye-weye! Zizikhalo zabafazi

Latsh’izembe komdala nomncinci
Any’amathole koshiyana ngotyefezo
Igazi lafunxwa ngumhlaba
Zahamb’intsuku zaqengqelek’iveki
Zaphel’inyanga kufiwa
Zabol’izidumbu zabola zanempethu
Kunzima kukubi kunyathelwana ngoobhontsi
Sawabon’amanyal’enyok’ inyuk’imthin’ingena nyawo
Anyuk’amadod’abizwa kwelemimoya
Abathw’amalawu bayifulathela loo ntaba

Utshaba lwehla nomcinga
Iqela lika rharhabe layifez’imfazwe
Amakhaliph’amafana nkos’awel’umfula
Aphumela kwaPhal’ekhaya khulu
Azobulela kwaba mhlophe ngokhuselo
Yimigcob’imincili kurharhabe
Kub’utshaba luqhosh’umsila
Lazivula lacela kwaba sicatyane’

Lentab’ingumzekelo kwantu
Isizwe sika Phalo sine lunda yiyo
Ipheth’imbali yemfazwe zika Phalo
Ingunozala wesidima kwisizwe sikantu
Abayaziyo bachul’ukunyathel’abangxami
Ingumzobo kwane mbali kwisizukulwane
Shebelele shebelele yosele!