Indal’ inqwelo mafutha
Indal’ inqwelo mafuth’ inezilimela
Ijiwuze nam indithwele ngaphakathi
Kwaband’ umzimba wathi ceke
Ndamanwel’ andihluth’ ingqondo

Ngumzuzu nje ndingenile yabhonga
Ngamendw’ enkab’ ehash’ indulukile
Yang’ ibisaz’ aph’ ibisiyakhona
Yaxhom’ ungqongqw’amavil’ abhabha
Kwaphel’ amathemba kwasal’ iingcingane

Ndawabon’ amazul’ evulekile
Endikhweb’ unyana womntw’ endibiza
Ndanga ndinganqwal’ akwavuma
Lakhamis’ ingcwaba lindikhomb’ ezantsi
Wakhung’ umdal’ engavumi ngam

Ngezika sibi ndibhungcile
Ngezika sibi ndasinda
Esithokothokweni sobumnyama
Inqwelo mafuth’ indifun’ undikho
Indithum’ ityhin’ iphi kweleenkonde

Ndehla kuyw’ ingqondw’ ingasebenzi
Ndehla kuyw’ amadolw’ enengevane
Ndehla kuyw’ umzimb’ udubekile
Ndehla kuyw’ amehlw’ emnyama thsu
Ndehla kuyw’ iindlebe zivaleke ngcii

Hloniphan’ inqwelo mafuth’ indala
Hloniphan’ inqwelo mafuth’ inobungozi
Hloniphan’ inqwelo mafuth’ ayiqhelwa
Hloniphan’ inqwelo mafuth’ ayaziwa
Ndisinde cebetshu madoda!