Ndilibhinqa! Ndilibhinqa!
Imfesane yencentsa indityeshele.
Undiphathele iindidi zezikhali kodwa awabinamthyi wokuzisebenzisa.

Ndilibhinqa! Ndilibhinqa!
Liphi na ilizwe labaseThyini?
Ukhuseleko lwam luzinze kwesiphi isimango?
Owasethyini nencentsa baphenduk’inyoka nesele ngenxa yengqumbo kunye nenkohlakalo.

Ndilibhinqa! Ndilibhinqa!
Ncentsa nditefise njengemveku.
Ndilathisele uthando nentlonipho.
Undikhulise ngamazwi enkuthazo.

Ndilibhinqa! Ndilibhinqa!
Ndithubelezile kodwa andafumana nanye ingingqi engenasijwili sokunyhashwa kwamalungelo wakwelabasethyini.