Inkululeko lutshaba lobukhobona nengcinezelo
Umbodam’okuphila ngaphandle koloyiko
Ukukhululeka phantsi kwamatyathang’obumnyama
Indibaniselwano yoxolo, uthando nophila ngethemba
Inkululeko likhaka lokuvimba ingcinezelo nobukhoboka