Labanye bangasho nobe yini, bakhulume nobe njani
Kodvwa mine ngiphila impilo yami ngendlela yami
Ngindiza njenge nyoni, ngindizela ekudzeni
Ngindizela emadlelweni laluhlata
Ngingumlingisi lomkhulu wempilo yami leyinkondlo yami

Impilo yami,
Lifa lami leliyinyama yami,
Ligugu lami lencondvo yami yekukhalipha
Inkondlo yami leyimpilo yami

Impilo yami inkondlo lendze lengapheli
Lengiyiguculako malanga onkhe, lengiyichaza ngetindlela letinyenti letihlukene
Bunhle nebubi bucuketfwe kulenkondlo yami yekuphila
Malanga onkhe ngiphila inkondlo
Malanga onkhe ngibhala inkondlo
Impela impilo yami ikhuluma indzaba njenge nkondlo yami

Ngasikhatsi impilo yami iyamuntfutisa,ihabise,inongotise
Ifaka timbambosi letakha impilo yami
Ngiyatigcabha ngempilo yami
Ngihambela etulu ngenkondlo yami leyimpilo yami