Izingane zakithi zihambel’ ezintabeni ngenxa yokuhlakazeka komndeni
Ayisekho nebuyay’ izoziveza ukuth’ isaphila
Mfowethu ngicela singabe sisadukelana
Ngicela sibumbane sibe munye

Nakhu kithi kubukeka kuzosal’ amanxiwa
Masiyek’ ukuthembela kodadewethu basazogana
Nalezinkom’ ezizolobola bon’ azihlangene nath’ ezikababa nomama

Mfowethu ngicela sisukume sisebenzel’ ukuqinisa umuzi kababa
Khumbul’ ukuthi abazali sebebheke thina manje
Banezifiso ngathi sebengajabh’ uma singab’ izahluleki

Mfowethu masibambisan’ ukuze singaphenduk’ inhlekisa kubantu
Wonk’ umuntu uthe njo lapha kithi
Abasifisel’ okubi nokuhle basibhekile
Uma sihlulek’ uzwa ngabo kuthi laph’ usiphumelela basikhulume kabi

Mfowethu lezonkulumo mazisikhuthaze
Masingavumi zisidonsel’ emuva
Kufanel’ ubaba ahamb’ eselubonile ubumbano lwethu
Masingavum’ ukungenwa abantu
Mfowethu wen’ ungowakwethu ngeke saxatshanisw’ abantukazana