Ubafazi bewela ngebala
Ukude kufuphi nomhlaba ngobude
Ingc’ikuvumile ngegaz’elihlobileyo
Luzel’uvuy’endlin’enkulu
Intlab’ichulumancile ngob’itshoba lenile
Ikhaya liyaphila ngentambo yakho
Abamhlophe bayakhahlela kuwe

Amakhwenkw’uwaphilisile
Iintomb’uziphilisile
Emizini yab’ubazinzisile
Iminyany’uyidibanisile
Iintsapho zikholose ngawe
Nangentozam’uyinkomentambo

Ebutsheni bakho besikhona
Emdyarhweni siyakwazi
Uzibalule ngomngenandlini kaNontonjane
Wazibhentsiza njenge njuze
Watshambaza waqaqa waxel’ilanga

Waqhabalak’okwebhobhil’isihl’eqhineni
Waziph’amathafa kokhethwe nabo
Yang’uminxwe sisiBaw’ukubaleka
Wagab’okwethole lisuk’ebeleni
Waqengqelek’okwemithum’ileqwa ngamakhwenkwana
Wabizwa kwelemimoya
Yang’utyiwa ngamaphomola

Ngeziband’amaGcalek’uwadumisile
OoTog’ubavusel’umnyele ngovuyo
Bhungaliphel’ezizwen’uzibalule
Ngomtshat’ubuqhaji bakho sibubonile
Wathozama njengo mtshakaz’ekhukweni
Phambi kwakho badlob’owawukhethwe nabo
Lonk’eloxesh’ufumbeth’ubukroti

Watsib’okweMpunz’ileqwa zizinja
Zizizantant’iintombi phambi kwakho
Walipheph’okwesela liqhawuk’entanjeni
Yangu weye-weye! ngasemzini
Zavel’iintloko zabafazi ngathi bakwisiko lamatyala
Zalewuz’iiqhiya zawa neziqhekevu kwaphel’umoya
Walipheph’uBhungaliphel’uyongenemzini

Bhungaliphel’ooHints’ubadumisile
OoRharhabe bayabulela kuwe
Bathi mathol’anyongande kudlelana
Isizwe sikaPhalo sinelunda nguwe
Amatshaw’anewonga nguwe
Iminyak’ihambile siyavuma
Intsebenzo yakh’isel’ebuhlanti

Itshoba lakho lisavuma
Iintombi zisekhona zisazalwa
Amakhwenkw’asekhon’ayazalwa
Bonke bazophila ngetshoba lakho
Endlin’enkul’emaxhantini bayabulela
Bath’ugqatso lakh’ulufezile
Uluphale kodw’ungaphalali
Shebelele ndegram!