Lingade litshon’ ilanga,
Kude kuphume nenyanga.
Kuqaqambe neenkwenkhwezi,
Makuthethwe nabantwana.

Bangangeni emgibeni,
Wobomi bokungcungcutheka,
Ngamaxhala nomvandedwa.
Akukho ukuphila, alukho ulonwabo.
Zizijwili, zizililo umhla nezolo,
Zizijwili, zizililo uSathana uyagquba.
Uzibambile iintambo, uquq’ebuyelela.
Buphelile ubuntu kubakhonzi ngenxa yakhe.

Hamba rhamncwandini alisekw’ igazi.
Ubulisela wakubhubhisa kusal’ iinkedama.
Sibhangile isizwe sakwaNtu.
Lumnkani bantwanandini bangevayo.
Node niqiqe nini zityhifilindini?

Xa kunode kuphele ubuntu kuni,
Kaloku thina sinebhongo neqhayiya ngani.
Lo nto! Asifuni bugwenxa kuni,
Kuba izinto zalemihla zitshintshile.
Ngoku ilizwe lonke lonakele,
Ngoku ilizwe lonke liyakhala,
Ngoku ilizwe lonke liyatshabalala.
Kanti yintoni na le igqiba iintsana zethu?
Kubangasa ningamaxhoba eziyobisi,
Kubangasa nizizicaka zeentilongo.

Ndithe mandisondele, ndizokuthi,
Alikho ikroti lemihla ngemihla,
Ndithe mandinilumkise, kuba umazi wendlela ngothe wayifathula.
Ndithi mandinilumkise, ngoba ingcibi
Yezikhali ifa ngezikhali.
Liyinene elamaXhosa xa lisithi,
Ihashe liyampamba nomnikazi.
Lo nto ndiyibone apha kum egageni.

Ufumanise ukuba ubuso buzel’ inkohlakalo.
Yonke into ethethwa ngabazali kuni
Nasoloko niyinyevulela.
Kanti ke amazwi omntu omdal’ awadliwa nja.
Masibambisaneni kaloku bantwana bomthonyama.
Nihlale nisazi ukuba siyanithanda kwaye sinikhathalele,
Ngoba libi ixesha esiphila kulo namhlanje.

Izinto zalo mhlaba zisigubungele kodwa ukuba sinokuma simile,
Ekwenzeni oku lungileyo.
Inene! Siyakuluphumelela ugqatso kobu bomi.
Mazenethole