Ze niyihloniphe le inyanga [eyoMsitsi]
Ngqanga nentsibazayo ndiyabhotisa!

Ndingofun’ubolekw’ezondlebe lomehlo ndizowalumkisa
Ndizoxhentsa ndibhexheshe ndiyixhel’inyaniso
Ndixhibitheke ndixel’umakot’elibel’uNomqondiso

Le yinyanga yamasiko nezithethe
Ze niyihloniphe le inyanga kuba yeyezithethe
Ze nibakhumbul’okhokho nokhokhokazi
Ze nibukhumbul’ubukhanana bomakazi
Le yinyanga yobuntu nemvelaphi yomntu
Le yinyanga yendalo ewe nemixoxozi

Ndixolise ndisisizuku-zuku sika Molweni
Ndithetha ngesizuku-zuku sika Sokwanga
Ndingalibelanga esika Nozisutyana
Ndingu Ncilashe,uRhula,uDwaza,uPapash’uNyok’emnyam’ecandiz’iziba
Ndiyazalw’eMamvulaneni ndingumtshana koHlanga

Kule yomsintsi ndibek’uQamata
Uzukhusel’izizwe zakho Maxhob’ayakhawuleza
Ndeeetyisheee ndisokoliswa yinqaw’ungaqhumiii!!

Ndeeeetyisheeee mawethu