Ngiyisidumbu esihambayo
Intukuthelo iyaqumbelana usuku nosuku
Kunempethu ngaphakathi kimi
Epaquza maqede ngibhodle umlilo
Ngiphimise isihogo sodwa
Ngibhavumule amalangabi omlilo
Ngibhonge kuhle kwebhubesi esiqiwini
Kuswace utshani nezihlahla
Kuwohloke amahlamvu awele phansi
Imvelo ikhothame ithi ‘Bayede!’
Amacons’ emvula awel’ ezihlahleni
Aconsele olimini lwami
Kuthambe umphimbo okade womile
Kuthambe amadwala aqinile