Qhude manikiniki zinde zindala zombini!
Ewe yayinduqhude ewe!
Esingisele zwelikude
Exakathe ngazo zozibini eyakulwela ilizwe lomnt’ontsundu
Kowu! Aphi na madodana?

Zemnk’inkomo magwalandini zemnka noluny’ uhlanga
Sashiyeke sibumana namatha sityhol’uNongqawuse
Intombi kamhlakaza, kwalukrutha kruthwano ngentshiyekela
Yentshwela khanitsho! Zihlabana nje ziyalamba?
Hayini ningade nenzele kuba kubone nom’melwane
Usindwe zama ededis’ubumnyam’ evelis’ukukhanya akanatyala
Indlala ligwala madoda, indlala ligwa madoda

Uyibhexesha nje ngesawephu nje esingena mpini
Masingalambi esiswini silambe nasengqondweni
Kweliziko ngamalahle nothuthu, akusalali ne kati kub’akusekho
Nobushushu, nxiii! Khanindinik’imbewu ndityale
Ndlala ni? Yona le ityalwe apha, siqhamo sini sona esiyakuthi siphume kuyo
Ixhala noloyiko lwam linye kuba sithi siphuma isiqhamo
Kube sekungekho mhlwayeli kwakunye namvuni.