Incwadi yembongi
Ivuth’ amalangaty’ othando
Ivuth’ amalangaty’ enkathalo
Athwel’ isiqhamo sobulumko
Esingena gxeke nagxanasi
Sithiy’ inkohliso nolahlekiso

Ivuth’ amalangatye!
Atshis’ agqungqis’ intiyo nenzondo.
Aphumesel’ emilisel’ ubunye nothando.
Ahluz’ edibanis’ imihlamb’ eyalanayo
Yincwadi yembongi leyo!

Yivul’ ithi ndifunde
Ndifunde futh’ undifundisise
Ntsingiselo zayo kaloku zifihlakele.
Ithwel’ inkitha yezibaxo nezimntwiso.
Ithwel’ inkitha yezaci namaqhalo.
Ncasa yay’ inambithek’ engqondweni.

Amachul’ ayifund’ ayihlalutye
Ayihl’ amahlangwan’ eyihlab’ amadlala.
Iziyatha zifunda zincwine.
Zithi tarh’ amev’ oncwadi.
Incwadi yembong’ inobuchule.

Ingen’ entolongwen’ ilahl’ ithemba
Ihlis’ inyus’ izitalato
Igqogq’ ibaland’ abalahlekileyo
Ivuth’ amalangaty’ avuselel’ ithemba
Iginy’ amazw’ izal’ intlakanipho

Ithwel’ iziqwenga zamazw’ oyikekayo
Aginy’ inkohlakalo azal’ uthando
Aginy’ ikratshi azal’ Ubuntu
Aginy’ intiyo azal’ inceba
Aginy’ isichitho azal’ imbumbwano
Incwadi yembong’ ilulutho
Izal’ amaduna namathokazi.
Ngxatsho kuni ziimbongi!