Sisahlezi singazelele seneme
Sizw’ isililo siqhum’ eShayina
Kwaqhum’ isililo phezul’ kwelamaNtaliyane
Kungesikhathi kuthaphuk’ amathun’ emathafeni
Izidumbu seziwa ubuginqiginqi, uyaca
Izibhedlela zigcwele nswi phama
Kwahlwa ngci eNyakatho
Kwahwalala gomboqo eNingizimu
Habe! Ubhulwe ngubani lo mkhuba?
Kwanjimbili okwenhlaba nephilib’ emhlabeni
Ngish’ eMpumalanga imbala
Zaguq’ ezakwaMhlaba khalakatheliyane kwaHlongasibi
Besisalele wo ubuthongo
Sisaphuph’ iKhenana nePharadise
Singazi nyaka nalanga namzuzu
Ngesikhathi zigquzulana ngemijivo
Kuwubutatat’ injeza nesamfonyo
Kuwubudidid’ umunt’ ekhosombeni lakhe
Oyosinda ngoyohlamb’ intende yesandla sakhe
Az’ athimulel’ endololwaneni bheka
Baklebhuka bayizingqwembe zemqub’ eWuhani
Sathi sisashay’ amakhala zayiphaka khona la
Khona la enqulwini yekati, dade!
Nakwelakithi kuseyileso
Akwaziwa mbhantshi kujiya!

Bayiphake manin’ isidl’ abasondezeli nje
Bebengasho ngani siyihlangebeze
Bebengasho ngani siyikhalime ngezagila zemithandazo
Besiyoyihlangabeza isephakathi kweNgilandi neFlansi
Siyiphushe ngamadolo kudekude siyigxobe
Phinde-ke dade
Lokh’ isigamanxe yafumbath’ amaxhiba isijijimeza
Isisisikaze yasifudulel’ emakhosombeni
Selishil’ izwi lezingcitha-buchupho, izazi
‘Lena yimpi yomhlaba!’
Ayikhethe bala nasici
Ayikhethi xhegu nansizwa
Umnyama nom’ umhlophe
Kuyosind’ owakhosela ngaphansi kophahla!