Waphela unyaka kwaqala omusha
Waphela unyaka kwaguquka izinto
Ngihlahla amehlo kuze kuse
Isisu sami alisalazi iphalishi namanzi
Umlomo wami uvaleke ngci akusaputshi namoya

Izinsuku ziyagijima zijahe imiphumela
Umqondo wami ubhala uyacima
Engabe ngizophumelela yini?
Engabe ngizowuthola umfundaze yini?

Ngiguqa ngiguqile amadolo ami aseze aguga
Nkosi ngicela impumelelo
Imicabango yendlela engabhala ngayo iyagxumagxuma ekhanda lami
Kusasa lami engabe ungiphatheleni?
Mpilo yami qala ngempumelelo