Awu Mzantsi Afrika yafika le mini kudala
kuthethwa ngayo safika isikhumbuzo
esalwela ngu tata wethu uNelson Mandela
Iqhawe elandibanisa abamhlophe nabanyama,
Kaloku le mini yi nkululeko yabantu abanyama
Ngale mini mawethu sasiqala ufuna amalungelo.

Awu mzi ontsundu ngale mini inkulu kangaka
Namhlanje Sakhululeka isizwe sabanyama
Siya sebenzisana nabamhlophe siyabulela
Kumaqhawe asinika lenkululeko yange 27 ku
Tshazimpunzi lena imini akusoze
Bayilibala abantu abanyama
namhlanje sinawo amalungelo ovota ngenxa
Yale mini sinamalungelo ohlala nabamhlophe.
Mzi ontsundu xandinothetha ngalemini
Kungaphela amaphepha encwadi kunye nencindi yosiba

Nde-egrham Iyhoo!!!