Imfundo ukhiye wempilo
Impilo yomuntu isemfundweni nasezandlen

Intsha yamanje ayisafundi,ithatha imali yabazali iyophuza ibheme izidakwamizwa.

Imfundo yamanje ayifani neyakudala..
Kudala zazingekho izikole ogogo bethu notata bethu babefundela phandle,ingekho imifaniswano yeskole,behamba ngezinyawo behlupheka

Impilo yamanje ayifani neyakudala, manje izikole zikhona kodwa abafundi bayadlal,ikhona imifaniswano kodwa abawufaki ngendlela

Baningi abalifisayo lelixesha kodwa abalifumani wena udlala ngalo..

Kunezingane ezilala zingadlile,ezinye zilal’ emapayipini ngezimo zomdeni

Imfundo ibalulekile