Imbongi yomgquba
nomthonyama,
Inzalelwane, imbongi
Yekhaya. Imbongi yamanzi.

Imbongi engavi kamnandi
Xa izinto zingahambi
Kakuhle ekhayeni,
Imbongi ethi yakuchukumiseka
Ibalekele kweliphepha limhlophe.

Imbongi eyenza isilumkiso
Eluntwini ngotyesha kwaye
icazulula ukuqonda namava
Enawo ebomini.