Zingonyama ZakwaNtu Ndinombuzo
Ngxee maxhos’akwaXhos’axhos’isiXhosa
Ndicel’igcacis’engcagcazelis’ingcinga
Xhozan’isixholo sixhaxhen’ingxelo yexhala
Chazan’umhlola makwedini kutheni necwaka
Nindixolele kaloku bantwana begazi

Nam ndiqweqwediswa yinimb’usik’isazela
Ingab’isizwe samanyange xa sinje silungile na?
Zingonyama ZakwaNtu Ndinombuzo
Zinkosi,Zinkosikazi konakele phi na ?
Nathul’abantu benu belahleka kwenzenjani na?

X’umhlaba wokhokho beth’unje
Nicing’uthini nina zingonyama zezwe xa kunje
Khumbulan’amanyang’atshiye nina niwujonge
Niwucoce nova kunzima nicel’anincede

Ndencincilili Zinkosi ndimnkilee