Ngilele laph’ angisenakuzikhulumela
Ngangith’ uyangithanda kant’ unezinhloso zakhe
Ubengifonel’ ubusuku nemin’ ethi uyangithanda
Nami bese ngizibona ngikwelam’ izulu

Nkosi siz’ angilele ngokuthula
Wangikhohlisa ngothando kant’ uyazi ukuth’ ufuna ukungibulala
Wangibulala maqede wangicwiya
Ngikhala ngezicubu zam’ aceba ngazo
Nkosi ngixhumanise nabakithi

Lelilib’ akusilona elam’ elothando
Mhlawumbe kuyob’ elami mhla ngathol’ ukuphumula
Baba Mdali ngisize ngifinyelele kowakithi ngephupho
Ngiyazi khona kunzima kepha ngifun’ ukulwela ukuphumula

Ngilele lapha ngilokhu ngizibuz’ ukuthi kaze thando uyini?
Bangak’ abayolutheka njengami?
Bangak’ ababuthaka njengami?
Nkosi siza ngiyolwel’ abantu bakho
Bengaweli kunoxhak’ engawela kuwo