Uwil’umthi omkhulu,
Uwil’umthi omkhulu
Zavakal’izijwili, waduk uThemba
Owu latshon’emini elango’mhla wobizo
Yankqonkqoza intiyo, zabonakal’iinyembezi
Wayishiy’indebe umntan’oMgquba..

Lufikil’utshaba ladandalazisa kwayex’iintliziyo,
UNtsik’ulandulelo ikhaya, ngubani obesazi?
Izivubekho zona zikho, ingaba liphupha elibi na eli mawethu?
Waphalal’uMzi kaPhalo, isizukulwane sikaRharhabe,
Kufa wayohlutha ingqiqo nengqondo, wagxobha ulonwabo nethemba…
Yhini umvumb’ongaka?

Washiy’iintliziyo zidandathekil uMhloli,
Lahluthiw’iqhawe satsho isankxwe…
Isingqala soMzi ontsundu!