Ndisivile isikhalo somfazi,
Ndawuva umkhulungwane wezinja,
Ndaziv’iinkomo zigxwala inga kukuvuma kwe camagu,
Ahlethuza amanwele,
Kwangoko ndavele ndaqond’ukuba ukho undonakele,
Lwatsho lwabetha ngamandla uvalo,
Satsho kabuhlungu isikhalo somfazi,
Ndangcangcazela ndabila nde xhopho luvalo.

Ndizoyiva ngentseni ukuba kukho igqiyazana elifunyenwe liqungquluzile,
Ndabe eso sijwili bendisivile,
Kulamzi ungasahlali bantu,
Osele ubonakala ngeendonga ukuba yayingumzi,
Lifuku-fuku elisoloko liqhuma ngumsi,
Apho izishiqi ezimasikizi zalelali zenzeka khona,
Ikheswa gxebe ikhaya lezihange zelali,
Izigwinta nababulali,
Indawo yokuncathama kwimfuyo yalelal.

Kambe mzindini uyishiye ibambe ongezantsi ilali,
Obo buhle bakho yimbali,
Uzuqonda woyikwa nazezizelwe izolo iintsana,
Wayibetha ilali kwashiyeka igcuntswana,
Mzindini wobumnyama,
Kambe ngawe inyoka izelel’endlini,
Mhla wakhiwa kumhla lelali yagutyungelwa lilifu elimnyama,
Uyinqwelo yokugoduka mzindini,
Kambe abanye ingxaki bayikhomba kwiingcibi,
Kambe mna ndithi ngumzi otheni nalo umi wodwa kude kuneminye imizi emadlakeni nokutsho?

Ukuba bendinalo elinye ikhaya,
Ngendiyifulathela lelali,
Owu! Mzindini ongesengomzi,
Khawubuyela kundalashe,
Bathi abakwaziyo wawufudula ufudumele kambe ubukwa ngamandwendwe.

Khawubuyele kundalashe.