Usib’ iphepha nengqondo
Zigxabhagxabhise zidandalazis’ izimvo.
Zihlab’ amadlala zibangul’ ameva.
Ziqondis’ izigwegwe zityhamz’ ubofu
Ntlungu zomzuzwana ziyedlula
Undoqo sisibindi nonyamezelo

Mbong’ igqabhuka nan’ ithethe
Ithi qhaphu gq’ ivela ngasentla
Yehlis’ umchachazo kunyenyez’ esikhotheni.
Ontliziyw’ ibuthathak’ isuk’ esihlalweni
Ikrazuk’ ibe lidlavu lehlwili
Ibe ziingceba yehl’ amathonts’ egazi.

Nyoka ndin’ engenamkhethe
Uthuk’ abadal’ uthuk’ abancikane.
Awufihli makhub’ indlal’ isemnyango.
Sikhukhukazi ndin’ esibek’ iqanda siqandusele.
Kungand’ amaqanda kwand’ amantshontsho.

Amaqotha qikil’ angamakroti
Axhokonkx’ ubugqwangu ngomnwe.
Aphakul’ inyosi zingaqhunyiselwanga.
Nqwa nekat’ ezingel’ inyok’ ize nayw’ endlini.
Hay’ ubuchule bokudlala ngamazwi.
Aphicothiw’ atsho kungamili ngc’ akufika.

Mazw’ omelez’ abanengevane.
Mazw’ ahlubul’ umvandedw’ engqondweni.
Mazw’ aqandusel’ ithemba lakuphela.
Mazw’ angenankohliso nasheyi

Ondl’ umphefumlw’ alumkis’ inyama.
Avul’ ingqondw’ iphangalale.
Ithi saa ibhadul’ amathafa
Ithath’ ibek’ icing’ iqhinga.
Qhinga lokuhlangul’ inkal’ elityeni.
Qhinga lokoyis’ imbil’ ephung’ umhluzi
Qhing lokuphil’ ubomi