(Ukugidinga inyanga yamagugu)

Likuwe nakuwe nakuloyaya.
Lilapha nalaphaya na-le.
Ngithi nagadesi ngingaphola ngemitjhonga.
Ngilizwile lirhoroza emarharheni wakwaMnyamana.
Itjhada lalo, ngilizwile liphorozela edamini leLoskop.
Lami linamathele emadwaleni weLibuwa.
Ngiyafunga ngithi lami lisanzinzile emathurwini wekhethu.
Balibonile nabanye emmangweni wePanela.
Abarhubhululi beendaba balibonile lizakama neLegwa.
Bangitjelile abasegwabo
Isithundzi salo sisesekhona evandleni.
Yenazi ngilibonile lingibiza hlangana meenthukghu.
Amatlawana alibonile ngokutjhinga kwalo esizibeni.
Yewazi mntanthu
lisafumaneka ngaphakathi kwesiyalu.
Izalukazi zilibonile lithi sithe!
Ngemrhubulweni eMthambothini.
Abobaba balizwile libhodla njengesangoma.
Lakghwatha ihliziyo kaNomagugu igugu lami.
Litjho lirhoroza, liguduza igugu lami.
Iphimbo lalo laphuma ngaphakathi eRholweni,
Larhatjheka nenarha kodwana akhange lidurhe nenarha.
Kungakho sibona abo Vamuhle bathekeleza.
Ngitjho nakwa Nala bangayifakazela indaba le.
Njengombana nakwaNobhalarhana bathamba ngelesikhethu.
Igugu lami limrabho wesiko lami.
Ligubuzese ubukghwari ngesintu sakwethu.
Njengombana ngikhothanyelwe yimvelo.