Ngu Nothwal’impahla nongacacelekanga
Othwal’imfumb’umhla nezolo
Ahl’enyuk’efun’amadlelw’aluhlaza
Ngumaxweb’ethambis’oxwetyelwe zizihlangu
Ehleli nje ngunyawo lwambeth’indlela

Akuhamb’ekhaya kuyalilwa
Akufika kwelokuhambel’uyathiywa
Ajongelwe phants’engananzelwe ntweni
Ngenxa yesimo nemeko yakhe
Uyanxus’abus’eluhambeni

Ngumakad’enethw’engenabhatyi
Uyazana nazw’iinzingo
Unobuchul’obukhulu bemveli
Kwelokuhambel’uyedlul’akahlalanga
Wenz’uphela sonwab’agoduke

Engqondweni kuzinz’ukhaya lakhe
Emehlwen’uhlal’ebon’ikhaya lakhe
Ahlala kuyo kwelokuhambel’ inamathontsi
Ekhay’ uneZulukazi lasemhlabeni
Ipomakaz’ elikhulu lasentsomini
Kwelokuhambel’ ulal’ eguqile

Ngumasebenz’ eyibek’ igama
Umbuzo wakh’ ekhaya kunani
Amarhanug’ athi sisiyatha
Yen’ akalahl’ imbo yakhe ngophoyiyane
Uhlal’ ekhumbul’ ekhay’ agoduke

Ngumandl’ akaphel’ akaphezi
Ehleli nj’ unentshisakalo ngekhaya
Uxov’ ebhak’ ahl’ esenyuka
Akhangel’ elo linomongo
Alihlez’ elikhukhuza

Akubuyel’ ekhaya
Kuyohlukana nayw’ imbadu
Izinja zithiy’ ithambo zinanz’ inyama
Baqhayis’ abantwana bangqemfeze
Abenelund’ umzal’ uzele inene!