Nangu umhlola unyonyoba
Nali igama lisidida size saba abadidekile
Ziningi izinto ezishiwoyo nezenziwayo
Ngenxa yaleli gama
Miningi imiphefumulo elahlekayo
Ngenxa yegama
Yebo bakhulume kahle ngalo leli gama
Baveze nobusoka babo ngalo leli gama
Laze layidida igama lisididile
Saze sangazi nokade sikwazi
Asisaboni sihamba ebumnyameni ngenxa yegama
Bayafa abesifazane kusetshenziswa leli gama
Ziyadlengulwa izingane kusetshenziswe igama
Konakele ingenxa yaleli gama
Baphuma ngama windi ebusuku ngenxa yegama
Abasalaleli nabazali bazwe leli gama
Laze layindida igama
Laze langidida igama
Lenze kwawa amakholwa igama
Konakele ileli gama
Linamandla leli gama
Libuyisa ithemba livula iminyango
Leli gama ligcotshiwe
Ngamandla onke okuhle nobubi
Laze lawumahlula igama
Lishintsha konke kuphela imishado
Kunqamuka izithembiso nenxa yegama