Ifu lokufa lingaphezu’kwami
Limhlophe limnyama liyangethusa
Imvula iyana
Umzimba uyagodola
Umhlaba umazombezombe
Umndeni uhlakazekile
Umphefumulo wonakele
Kodwa impilo isaqhubeka
Okwe Hit and Run eStradeni
Njengemvula uma izulu liduma
Isizwe siyashabalaliswa
Ukwanda ezweni sekwaba yisono