Wofika ingu mbo nomxesibe.
Besehla besenyuka.
Kuphithuzela noritsho.
Bambi bememezela abahambayo.

Oh idolophu yam madoda,
Intle iqhakazile,
Kaloku zintlanga zohlukene,
Bambi bantsundu bambi bamhlophe.

Yenye ye dolophu ezincinane ekoloni.
Kodwa akuqhweshi ne donki.
Yimijuxuzo ikhona,
Kungaphela ixesha ndikhankanya.

Oh idolophi yam!
Ikwanazo nelali ezichumileyo,
Sikwanayo neMagwa fall kwakunye neMagwa tea.
Sikwanalo nolwandle imbotyi.

Sikwanalo neBhotwe Eqawukeni,
Apho ikumkani yaMampondo ihleli khona.
Oh idolophu yam iLusikisiki