Ndiyeyu hombarume asingapotse
Iye ari muvhimwi anopotswa nehakata nezviremba
Muvhimi asi potse kuvasipotswe
Vanoziva voita sevasingaziwe

Muvhimi muvemberi
Anovembedza nevanoziva
Muvhimi anogombedzera nevacheche
Kucheka upenyu hwavo vosara vati chee

Muvhimi mugombedzi
Ane mwoyo weumhondi
Ndiyeyo muvhimi anogombedzera nevacheche
Kuti acheke nyora dzorufu muucheche

Ndiyeyo muvhimi mhondi youpenyu
Waagombedzera oponda nebinyi rorurwere rukuru
Ungararama kwamakore
Asi wagombedzerwa hauna makore

Ndiyeyu muvhimi mutakati
Anotakata muviri vosara rwave rushamhu rusina mashizha
Muvhimi hombarume asionekwi
Ari muvhimi anoita zvinooneka

Zvibatei hama zvichengetedzei
Zvibutirei mubutiro rezivo yekuzvibata
Mungapere dhu-u nerudzi naye muvhimiyo
Muvhimi wetsiye nyoro kana ukazvibata
Muvhimi asina chombo chiremba kana hakata
Ndiwe munhu chiremba wehupenyu hwako mukuzvibata
Zvibatei muvhimi “AIDS” ashaye chekudzimba.