Hlaba nyeva, hlab’ungene ngenhloko wephukele,
Wehlule bodokodela baphetse bongcondvongcondvo,
Wehlule tinyanga kanye nabogobela,
Uhlabe wangenisisa nyeva lemcobhe.
hlaba nyeva!
Uhlab’emakhaya etichaga kanye neweticebi
Wahlab’elunyaweni wayophum’enhloko
Imit’ivalwe ngeluhlahla ngob’uhlabile wena.
Hlaba nyeva!
Baholi bemav’emhlaba bahlangene ngetinhloko,bafuna
kuhlaba bahlikite lapho uhlabe khona
Sitfozi sakho sivakele ngisho nakulabakangakahlatjwa
Uhlabe lomdzala, lomncane wakhala buyoyo.
Hlaba nyeva!