Gagešo dikgomo di ile, ka nyalwa ra nyanyatha
Ya bongwetši roko ke e apere, ke e ra lona lešira le le šweu
Ka fiwa melao ya bogadi gomme ka e obamela
Go wena ka kwatama ka matolo
Ka go hlompha bjalo ka kgoši yeo e mpušago
Ka tloga ke go reteletša ke go bitša Hlabirwa
Nna le wena ra ratana mengwagangwaga
Ra tshepišana bophelo bja maswi le dinose
Na go tla bjang gore o fetole mebala bjale ka leobu
O a mmakatša matšatši a o iphetotše Ntwadumela
Mola o tseba gabotse gore a go lwa nago maatla ga ke na wona
O reng o itirile tau ka lapeng, o re gagola dipelo
Nna le bana re go tšhaba boka tšhwene ya roto
Gobaneng o lahlile lerato lela moratiwa
Ge e le tlaišo nna nka se e kgotlelele, ke boela ga gešo
Bomma ba sa nthata, ga ke nyake go bona ba ntobile, e le ge o mpolaile
Ge o sa fetoge o tla šala gona ka mo ntlong ye ya gago ya kgoparara
Gobaneng o le sekgotlabatho o ithuta go tlaiša
Nkatoge! Emiša ka tlaišo
Ema!