Rato laka.
Ke ra wena mošikinya dikwi tša ka.
Ke ra wena thabo ya mahlo a ka.
Ke ra wena naletšana ya masa.

Maabane mo re be re myemyela
Re etša serurubele se bona letšoba.
Re le maswi seilaselabi.
Motho mang le mang a re duma boka mamapo lelemeng.

Mogatšaka
Na ke eng lehono o šitwa ke go ka ntebelela mahlong?
Na ga se wena o ilego wa mpulela pelo?
Gobaneng lehono o mmeletše meno boka tau?

Go senyegile kae?
Goreng ya gago pelo e hloka tebalelo?
Kgane gabo molato ke marupi?
Molato ke eng, ge ke išwa ntloleswiswi?

Kganthe ga se o re o a nthata?
Gobaneng lehono ya gago pelo e imela boka mmamphutela?
Ge e le nna ke tseba ngwana phoša dira a sa bolagwe.
Gobaneng lehono lefase le mmeletše meno?

Go senyegile kae?
O sa gopola mohlamonene o mpotša gore nna le wena re tla arogantšhwa ke lehu?
Na ga o sa gopola dikano tšeo re di dirilego?
Waka molomo o boletše wa go tlala seatla.

Go senyegile kae?
Bolela le nna.
Ntšha sa mafahleng.
O seke wa etša ditagwa wa jela molato mpeng.