Ruri gabotse go reng ngwana thulare
Go reng o phela ka tsela ye ya go se kgahliše
Go reng o fetogile eke o leobu o fetoga mebala
Go reng o itebatša boAfrika bjo o bo nyantšego letsweleng
Ke ra botho bjo o gotšeng le go godišwa ka bjona
Ke tlabega kudu ke tlabja ke mediro ya gago
Go reng tšhelete e go fetotše ka tsela ye
Go reng o ithuta go nyenyebala eke ga o tsebe batho
Go reng o iphidiša boheteng
O tsebe gore motho ke motho ka batho
O tsebe gore go kganya go a nkga go bodile
O botsana empa o wa kobofala ge o kganyetša batho
Gabotse ke ipotšiša gore go reng ka wena?
O re go reng?