Dula fase molepo o kwe ka go hloka tsebe ga lekgarebjana la mengwaga ye lesomešupa, Mmaletšatši. Mmaletša e be e le lekgarebjana le le botsana la go bogega kudukudu. Go bogega moo ga gagwe go ile wa mo fa makoko mo a bego a sa theeletše motho gaišita le mmagwe yo a mo tswetšego. O be a mo kgapha ka letsogo gomme a sa dume keletšo tša gagwe. Mmaletšatši o ile a thoma go itira sehlepiša ntepa ka lebaka la go rata tšhelete le bophelo bja maemo a godimo. O be a itirile mmalegogwana a alela yo le yola. O ile a fetša a ikweditše ka gare ga matsogo a monna mogolo elego sekhorane sa tikologo ya gabo. Monna yoo o be a na le lapa, barwa le barwedi. Kamano ya bona e ile ya tia, mokgalabje a mo ješa menate yohle ya lefase.

Le ge go le bjalo mmago Mmaletšatši o be a sa kgahlwe ke kamano ya Mmaletšatši le monna yo wa sekhorane, kudu ka ge Mmaletšatši e be e sa le yo monnyane. Mengwaga ya gagwe e be e sa dumele gore a ka ba ka gare ga kamano ya lenyalo. Mmagwe o ile a leka go mo kgala efela Mmaletšatši a mmotša ge yena a phela bophelo bja gagwe. Mafelelong o ile a tlogela sekolo a thoma go šika le sekhorane seo sa monna le mabenkele a gagwe. Mmaletšatši o be a bogega eke o a šoma ka ge a be a phadima kudu. Lerato la bona le ile la thoma go tšwelela nyanyeng, la bonwa ke bohle, gaišita le mosadi wa monna yoo le ba lapa la gagwe. Seo se ile sa ba befediša kudu gomme ba tšea matsapa a go botša mmagwe gore a mo kgalemele ka ge a tla itshola. Mmagwe o ile a dira bjalo gomme ya ba o tšhetše letsolobolo ka mabu.

Erile ge tšhelete e thoma go se sa tla ka moka ka lapeng la monna yoo wa sekhorane, ka ge e be e felela go Mmaletšatši, mokgekolo a tšwa lesolo go tsomana le lethumašana leo la maminana. Ge a fihla go Mmaletšatši, a mmotša ka mokgwa woo a mo thubelago lapa ka gona, eupša mosetsana a latola. A re tšeo ka moka a di botše monna wa gagwe esego yena. O ile a re monna wa gagwe ke yena a nyakago go mo direla tšohle ka ntle le kgapeletšo. Mosadi o ile a swaba le ka teng ge a kgadimolwa ke segotlane sa go etša Mmaletšatši. Ge a fihla gae o ile a hlalošetša barwa ba gagwe ba bararo ka ga Mmaletšatši. Bona ba ile ba kgopišega kudu ka ge tatago bona a nyatšiša mokgekolo ka bana ba maminana.

E rile ka lelengwe la matšatši, Mmaletšatši le monna wa sekhorane ba sa iketlile ka sefatanageng, ka tlase ga sehlare, masogana a mararo a re palakata. Barwa ba monna yoo ba ile ba ntšha tatago bona ka sefatanageng gomme ba tšhaba le Mmaletšatši. Sefatana se ile sa leba sekgweng sa go boifiša. Ba ile ba tlema Mmaletšatši maoto le matsogo gomme ba mmotša ka fao a ba teletšego ka gona ebile a sa hlomphe malapa a batho. Ba mo šia gona moo a tlemilwe bare ‘ke mphuputšu wa phatla ya gago.’

Mmaletšatši o feditše letšatši a le moo sekgweng. Diyalemoyeng go begilwe gore o timetše gomme a go tsebje gore o kae, o dira eng, o nwa eng goba o na le mang. Mmagwe yena o be a sa kgone le go robala go tloga mola Mmaletšatši a timelelago. Mmaletšatši o ile a goelela eupša a hloka thušo. O be a swerwe ke tlala le lenyora, a itshola a fela a re ‘ke hlokile tsebe’.

***