Le re meletše a ka godimo lefase
Iyoo..! O diregile eng ka ya gešo Afrika?
Ke gona ge le re ba sepetše beng boMadiba?
O diregile eng ka naga ya boMakgolo le borakgolokhukhu?
Go reng e nwelela ya bona polelo?
Se lahlilwe setšo sa maAfrika.
O diregile eng ka phedišano?
E kae Afrika yela ya boMbheki le boSisulu?
Iyoo! Afrika ya gešo e ya hwelela
Bonang o thankgetše motse wa temo
E sehlefetše Afrika e re sehle!
Ba le amogile lehumo la bagologolo
Tšohle tše botse di fedile nakong ya segologolo
Ba tla reng ge ba bona ya bjale Afrika bo Mahlangu?
Ba tla jwa ke dihlong ge ba buša mahlo balwela tokologo
E tla ba roba dipelo Afrika ya bona meokgo ya rotha
Tše ke bohlola ruri
Ke bohlola bofelo bja lefase bo fihlile
Banna ba gana go bona mosela wa nku go penapena
Makgarebjana a Modimo ke masetlapelo ka bona
Ga go lethabo bophelong
Ba phelela go ntšhiwa dikoma
Sello ke mahala a se rekwe
O diregile eng ka Afrika?
Bo kae bonna?
E kae melao ya naga?
Go reng le di fula di sa le tala
E ka ba le rutilwe kae go phaya thetho?
Ke ofe wo molao?
Badimo go reng le re furaletše?
Fegollang ya lena thupa
A ba otlwe badira bobe
Ba otlwe ka tatelano ka bona re lapile
Re ka se kgone go robala bja mmutla re le batho
Ba reng bo Chris Hani ge ba e bona e le bjale ya bona Afrika?
O diregile eng ka go phela mmogo ka kgotso?
A kwelwe ke dife ditsebe mantšu a Madiba?
Tše ke dipšhešamare
Re ithute eng go lena?
Re tla thušwa ke bo mang re tlaišwa ke ba rena batswadi?
Gona le tla reng ge ba ka tsoga ba re amoga ya bona naga beng Afrika?
Sokologang hle!
Sokologang re lwele ya rena Afrika