O nkgethile, ka mo kgetha, ra kgethana
A nthata, ka mo rata, ra ratana
Lerato la tuka sa hlaga-ya-marega
Lethabo le lesego tša re kgomarela.

Sebopego le leemo ya ba letšoba go dinosi
Ya ba la bonku serekwamosela ge a fulara
Go bannatia ya ba metsetlo fela ge a feta
Bosehlana ga re sa bolela ke bja lekgowa.

A tsena monnatia wa fakadikgolo
A nkamoga thabo ya mahlo a ka ka dikgoka
A ntšeela lebonenyana la ka semponegela leswiswing
Ka šala ke le mohladišwa bakeng sa mphenyašilo.

A mmona yo godimodimo mphenyabohlale
A mo roba difaka wa šala dinkunana fela
A mo dira mpša sehlokameno
Ya ba gona ge go phethegile sona seroto sa bagologolo
Sa phatana hlakola ga e onalele mohlakudi.