Botse bja’go bo makaditše letšatši,
Ga ke fetše go kgotsa.
Ke pharile dithaba le meboto,
Ka tshela noka le mawatle
Ka tšwa ka bohlabela
Ka boa ka bodikela,
Ka wela masodi le melala
Ke tsomana le tlhago ya botse bja’go
Eupša ka hloka le ge e le eng.

Ke botšišitše nonyane
Ye bohlale mamašianoke,
Ka fokisa go khudu-matsebatšohle,
Ka di tšhela mamanthane ke re
Gongwe o bone sengwe maswifing;
Mmutla-ramasekana o bile tsebe ntlha,
Eupša le diphidi tšeo
di tlabegile tlabegi ya kgale.

Ga o botse fela
O phophoma ka botho le hlompho,
O ruile bohlale mola o ikokobeditše.
Ge o myemyela o theletša
Le moloi pelo.
Mahlo ke dinthokolotswana
Di kganya kgotso fela
Ge o nkgadima ke ya nyaologa,
Ke duma eka nkabe o sa nyamele…

Naa etse o mang?